Lineage

I study under the guidance of Michael Pockley. Below is the full lineage all the way back to Buddha.

Well, the line is a bit fuzzy because it was only first mapped based on a collection of bibliographies of famous monks around 100 - 200 years after Bodhidharma (d.535?). The Chinese Chan masters wanted an unbroken lineage all the way back to Buddha to give credibility to Chan Buddhism as a legitimate branch of Buddhism.

Some modern scholars argue that the 7th and 8th century masters' desire to establish the lineage weighted heavier than truth and admission of line breakages so some creative connections were made. The Chinese tradition holds Bodhidharma as the son of the King of the South Indian kingdom Pallava.

Bodhidharma is established as the 28th patriarch of Buddha. The lineage from Bodhidharma, the 1st patriarch of Chan Buddhism, to present day is not contended but there are a few slightly different lines in the first hundred years.

Chan is an abbreviation of the Chinese word chánnà from Sanskrit dhyāna which means meditation and Zen is the Japanese spelling of  Chan.

Chan was brought to Japan by multiple monks, most notably Dōgen (1200-1253) who established Sōtō Zen based on his Caodong Chan ordination, and Eisai (1141-1215) who brought the Linji Chan school to Japan, later be known as Rinzai Zen. The Japanese name of Bodhidharma is Daruma and the Japanese tradition generally regards him as Persian rather than Indian.

Sometimes the Zen school of Buddhism is also called the Bodhidharma school of Buddhism to honor the origin of  Sōtō and Rinzai Zen. There's a third school of Zen called Ōbaku-shū but it's much smaller than Sōtō and Rinzai and not commonly practiced in the West. 

I'll be exploring the lineage on this page further so stay tuned.

Anyhow, the below seems to be the most agreed upon lineage to date.

Doesn't matter much to me. Lineage is inspiring and fun but having lineage doesn't make you a Buddhist.  Zen is about being and doing good in the here and now.

Here's a long list of names. Enjoy.

95 Kaishin Inshu  (Michael Pockley)
94 Koro Kaisan Miles
93 Chuan-zhi
92 Wei-miao Jy-din (1917 - 2003)
91 Hsu Yun (1840-1959)
90 Shan-ci Chang-kai
89 Ding-feng Guo-cheng
88 Miao-lian Sheng-hua
87 Qi-liang Ren-fan
86 Wei-chao Neng-can
85 Huo-wu Long-can
84 Fang-lai Chang-yuan
83 Yong-chang Jue-shen
82 Zheng-yue Ben-chao
81 Shou-dao Xu-xian
80 Xiang-qing Guang-song
79 Hong-hua Yuan-wu
78 Wu-xiu Xin-kong
77 Tao-qiao Tong-sheng
76 Qi-an Pu-ming
75 Duan-yuan Zhao-hua
74 Zhi-sheng Ji-wen
73 Ci-yun Hai-jun
72 Chun-jie Xing-kui
71 Duan-xu Ru-hong
70 Zi-bo Zhen-ke (1543-1603)
69 Ben-zhi Ming-jue
68 Gao-an Yuan-qing
67 Pu-ming De-yong (1587-1642)
66 Xing-shan Hui-guang (1576-1620)
65 Wu-huan Xing-chong (1540-1611)
64 Wu-qu Ru-kong (1491-1580)
63 Ye-weng Hui-xiao
62 Tian-mu Bao-fang-jin
61 Yi-feng-ning (d.1491)
60 Tai-gang-cheng
59 Wu-ji Ming-wu
58 Gu-zhuo Chang-jun
57 Fu-lin Zhi-du (1304-1370)
56 Hua-ding Xian-du (1265-1334)
55 Rui-yan Wen-bao (d.1335)
54 Jing-ci Miao-lun (1201-1261)
53 Wu-zhun Shi-fan (1174-1249)
52 Po-an Zu-xian (1136-1211)
51 Mi-an Xian-jie (1118-1186)
50 Ying-an Tan-hua (1103-1163)
49 Hu-qiu Shao-long (1077-1136)
48 Huan-wu Ke-qin (1063-1135)
47 Wu-zu Fa-yan (1024-1104)
46 Bai-yun Shou-duan (1025-1072)
45 Yang-qi Fang-Hui (992-1049)
44 Shi-shuang Chu-yuan (986-1039)
43 Fen-yang Shan-zhao (947-1024)
42 Shou-shan Sheng-nian (926-993)
41 Feng-xue Yan-zhao (896-973)
40 Nan-yuan Hui-yong (d.952)
39 Xing-hua Cun-jiang (830-888)
38 Lin-ji (Rinzai) (d.866)
37 Huang-bo Xi-yun (d.850)
36 Bai-zhang Huai-hai (750-814)
35 Ma-zu Dao-yi (709-788)
34 Nan-yue Huai-rang (677-744)
33 Hui-neng (638-713)
32 Huang-mei Hong-ren (602-675)
31 Dong-shan Dao-xin (580-651)
30 Seng-can (d.606)
29 Shen-guang Hui-ke (487-593)
28 Bodhidharma (d.535?)
27 Prajnatara
26 Punyamitra
25 Vasiastia (Vasi-Asita)
24 Sinha
23 Haklenayasas
22 Manura (Manorhita/Manorhata)
21 Vasubandhu
20 Jayata
19 Kumarata
18 Sanghayasas
17 Sanghanandi
16 Rahulata
15 Kanadeva
14 Bodhisattva Nagarjuna
13 Kapimala
12 Bodhisattva Asvaghosa
11 Punyayasas
10 Parsva
9 Buddhamitra
8 Buddhanandi
7 Vasumitra
6 Michaka
5 Dhritaka
4 Upagupta
3 Sanavasa
2 Ananda
1 Mahakasyapa
Buddha